نازل

نازل های سیستم راهگاه گرم چیست؟
وظیفه دریافت پلیمر مذاب از منیفولد و تحویل آن به کویته های قالب تزریق پلاستیک را با کمترین افت فشار، افت دما و حداقل اثر گیت بر روی محصول را بر عهده دارند. متنوع ترین بخش سیستم راهگاه گرم نازل ها هستند به طوریکه با کوچکترین تغییر در شرایط اولیه فرآیند از جمله نوع پلیمر تولیدی، وزن محصول، کمترین و بیشترین ضخامت محصول، تنوع رنگ در تولید محصول، برآورد تعداد محصولات تولیدی، زمان سیکل، نوع اثر گیت بر روی محصول و … شاهد تغییرات بنیادی بر نوع، سایز، ارتفاع و در کل طراحی نازل خواهیم بود. از همین روی انتخاب نوع نازل به عنوان چالش برانگیز ترین بخش طرراحی سیستم راهگاه گرم در بین متخصصین این رشته مهندسی شناخته میشود و انجام صحیح این مرحله بدون دانستن علوم مرتبط و داشتن مهارت و تجربه کافی میسر نخواهد بود.